ทม.สัตหีบมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.ทม.สัตหีบ (ชมคลิป)

ทม.สัตหีบมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.ทม.สัตหีบ

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=SK4VLNLIAt8[/embedyt]

 

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี ผอ.ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศเมืองสัตหีบ/นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ (ผอ.อปพร. ทม.สัตหีบ/นายก ทม.สัตหีบ) มอบหมายให้ นายไชยเทพ บุญเลิศ รอง ผอ.อปพร.ทม.สัตหีบ/รอง นายก ทม. สัตหีบ) เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบ รม พร้อมมอบบัตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2562

จำนวน 40 นาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องตามหลักการปฏิบัติและหลักวิชาการ โดยมีคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิก อปพร. และนายประภัสร์ ตั้งเจริญกุล เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าชุดครูฝึกพร้อมคณะวิทยากรและครูฝึกร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมในวันนี้

นายไชยเทพ บุญเลิศ กล่าวว่า การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และของทางราชการ เพราะหากเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่ว่าจะมากหรือน้อย ดังนั้นทางที่ดีที่สุดคือการป้องกันก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติขึ้น ซึ่งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะอาศัยแต่กำลังของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

 

โดยเฉพาะอาสาสมัคร ในพื้นที่เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมฯ ขึ้น เพื่อจัดตั้งอาสาสมัครเป็นกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องทันท่วงที จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับ จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ไปช่วยเหลือและทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามวัตถุประสงค์ต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts