ปทุมธานี – ชมรมคนรักถิ่นปทุม ร่วมประชุมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา (ชมคลิป)

ปทุมธานี – ชมรมคนรักถิ่นปทุม ร่วมประชุมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=suJtlB1gRiU[/embedyt]

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท โตโยโต้เภตรา จำกัด เชิญผู้แทนโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา จำนวน 16 โรงเรียน เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน โดยมีนายเดชา พวงงาม ประธานชมรมคนรักถิ่นปทุม พร้อมด้วยนายอนันต์ เภตรา ประธานบริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป, นายพัฒฐพงษ์ แก้วกัญยา กรรมการและประชาสัมพันธ์, ผู้อำนวยการโรงเรียน และครู โรงเรียนในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี

ส่วนภายในงานนายเดชา พวงงาม ประธานชมรมคนรักถิ่นปทุม ได้เปิดการประชุมเพื่อหารือในการจัดกิจกรรม โดยมี 3 กิจกรรม 1. กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา 2. กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์หลากภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 3. กิจกรรมคัดลายมือ วัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและถิ่นเกิด เพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถดำเนินการพิธีการทางศาสนาได้แก่

กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายสังฆทาน ถวายผ้าป่า แผ่เมตตา และอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนเติมโตเป็นคนดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต และกลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงทุกสังกัด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน 1. จากการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงหรือกิจกรรมในห้องประชุม 2. จากกิจกรรมจริงหรือบทบาทสมมุติ 3. จากการสอบถาม, สัมภาษณ์ นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน

4. จากกิจกรรมที่โรงเรียนนำเสนอ, การกระทำและพฤติกรรมของนักเรียน, ความมุ่งมั่นตั้งใจจริงของโรงเรียน นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง, ความเห็นของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. จากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และความเอาใจใส่ของผู้ที่รับผิดชอบ, พิจารณาจากหลักฐานร่องรอยผลงานของโรงเรียนและนักเรียน, สัมภาษณ์, สอบถามนักเรียน ครูบุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง 6. ผลการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ พอใช้, ดี, ดีมาก และดีเยี่ยม ซึ่งการจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนปทุมวิไล

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts