เพชรบูรณ์ เปิดค่ายโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม รุ่นที5 (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ เปิดค่ายโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม รุ่นที5

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_w2T9utZAZc[/embedyt]

 

ที่ศาลาวัดอรุณรัศมี หมู่13 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดค่ายโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม รุ่นที่ 5 โดยมี พ.ต.ท.กฤษณะพงษ์ แพทย์สิทธิ์ ผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการฯและหัวหน้าชุดครูฝึก กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูทุกโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง


โดยทางวัดอรุณรัศมี ร่วมกับ สถานศึกษาในพื้นที่ ประกอบด้วย โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน ,โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส จำนวน 8 โรงเรียนในเขตอำเภอวังโป่ง และจากอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ คือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จำนวน 1 โรงเรียน รวมทั้งหมด 10 โรงเรียน ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม รุ่นที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชายหญิง จำนวน 235 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าไปในสถานศึกษาและชุมชน เป็นการป้องกันการติดต่อเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์-ป้องกันการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ป้องกันการก่อเหตุทะเลาะวิวาทในหมู่เยาวชนต่างโรงเรียน ต่างหมู่บ้าน ส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยและรู้กฎหมายจราจร สร้างความสามัคคีในหมู่เยาวชน ตลอดจนการประพฤติตนเป็นเยาวชนที่ดี เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 17 – 22 พฤศจิกายน 2562 โดยเยาวชนพักแรม 5 คืน 6 วัน

ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระอธิการเฉลียว ถิรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดอรุณรัศมี สนับสนุนค่าอาหารเยาวชน สถานที่ฝึกอบรม และทางตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ สนับสนุนชุดวิทยากรครูฝึก ทั้งนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการเรียนรู้ในด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยคืนชีพ การลดละเลิกบุหรี่ ยาสูบ โดยวิทยากรโรงพยาบาลวังโป่ง ,ในด้านเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร การติดต่อเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ โดยทีมวิทยากรนักวิชาการสาธารณสุขโพทะเล จังหวัดพิจิตร , ในด้านการเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะการปฏิเสธยาเสพติด โดยชุดวิทยากรสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดปทุมธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมในเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม พระอาจารย์อาภาธโร ภิกษุ จากพุทธอุทยานศรีเจริญธรรม ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์


ทั้งนี้ พ.ต.ท.กฤษณะพงษ์ แพทย์สิทธิ์ ผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการฯ กล่าวว่า น้องๆ ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จาก 10 โรงเรียนในพื้นที่อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ กว่า 200 คน ได้เข้าอบรมในโครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด พิชิตคุณธรรม ครั้งที่ 5 ที่วัดอรุณรัศมี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเด็กและเยาวชนจะใช้เวลาทำกิจกรรมอยู่ร่วมกันเป็นเวลา 6 วัน 5 คืน ในเบื้องต้นเด็กนักเรียนที่เข้าอบรม จะได้ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบสันทนาการ การละลายพฤติกรรม สร้างความรู้จักคุ้นเคยกัน เนื่องจากน้องๆศึกษาต่างโรงเรียนกัน จะได้ทำความรู้จักกันไว้ อย่างน้อยก็ช่วยลดและป้องกันการทะเลาะวิวาทในกลุ่มเด็กและเยาวชนต่างหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชนแดน, สภ.นาเฉลียง เป็นวิทยาการในการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวินัย การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร และการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ


ขณะเดียวกัน ก็มีการอบรมเพิ่มศักยภาพและบทบาทให้กับน้องๆในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย โดยมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยการปั้มหัวใจ หรือ CPR ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และการอบรมที่เป็นไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง สร้างสีสัน สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ นอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดแล้ว สิ่งที่ได้มาทางอ้อมนั้นคือ ความรักและความสามัคคี สนิทสนมปรองดองในกลุ่มเยาวชน แม้ว่าพวกเขาจะมีโอกาสมาใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันในระยะเวลาสั้นๆก็ตาม

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts