ศาลกาฬสินธุ์คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์คุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่ม และใช้อุปกรณ์ตรวจอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อป้องกันการก่อเหตุร้ายของผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะเกิดขึ้น

 


ที่บริเวณศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายพูนศักดิ์ นามเพ็ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ได้ตรวจความเรียบร้อยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในศาล โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณประตูเข้าออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังอย่างเคร่งครัด ขณะที่บริเวณประตูเข้าอาคารศาล มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหญิงและชาย ใช้เครื่องสแกนตรวจจับวัตถุหรืออาวุธอันตราย ตามร่างกายและกระเป๋าถือของประชาชน ผู้มาติดต่อที่ศาลอย่างละเอียด


นางอารีย์ โรจน์วัฒนบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณศาลต่างๆหลายจังหวัด ที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยภายในบริเวณศาลดังกล่าว สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ออกมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาล โดยเป็นหนังสือด่วนที่สุดที่ ศย.029/ว 251(ป) ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กำหนดให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั่วประเทศ ทั้งในส่วนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับอาคารและสถานที่, ความปลอดภัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาลหรือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่ควบคุมผู้ต้องขังมาขึ้นศาล, ความปลอดภัยเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และความปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมและของเยี่ยมสำหรับผู้ต้องขังขณะอยู่ที่ศาล


นางอารีย์ กล่าวอีกว่า สำหรับศาลจังหวัดกาฬสินธุ์นั้น ได้ยึดปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกๆด้านอย่างเคร่งครัด โดยจะขอเพิ่มอัตรากำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมในจุดที่ยังไม่มี ในขณะที่การตรวจวัตถุอันตรายหรือสิ่งเทียมอาวุธที่อาจจะถูกพกพาเข้ามาในบริเวณศาลนั้น จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งหญิงและชายใช้เครื่องสแกนที่มีประสิทธิภาพสูงตรวจตราอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังปิดประกาศเรื่องห้ามพกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาภายในบริเวณศาล และให้บุคคลที่มาศาลประพฤติตนให้เรียบร้อย เพื่อเป็นการเตือนบุคคลที่อาจจะไม่ทราบข้อห้ามของศาลด้วย


ด้านนายพูนศักดิ์ นามเพ็ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า นอกจากศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ จะคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณศาล ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง หรือรวมทั้งประตูเข้าออกอาคารศาลแล้ว ภายในห้องพิจารณาคดี ยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เช่น กรรไกรตัดกระดาษ ดินสอ ปากกา ไว้ในที่เก็บอย่างมิดชิด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้


นายพูนศักดิ์ กล่าวอีกว่า มาตรการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการก่อเหตุการณ์ความไม่สงบภายในบริเวณศาลนั้น ยังครอบคลุมถึงการการระวังเหตุเพลิงไหม้ ตรวจตรายานพาหนะ บุคคลแปลกหน้า ที่เข้ามาภายในบริเวณศาล ดังนั้น จึงมีการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำศาล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกนาย ให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ มีปฏิภาณไหวพริบ เกิดการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ จากการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและเข้มข้น ยังไม่พบบุคคลใดพกพาอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณศาล หรือเกิดเหตุร้ายในศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts