ชลบุรี# ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564และการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนส่วนรวม

ชลบุรี# ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564และการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 เพื่อ พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรืองและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชนส่วนรวม

# เวลา 10.00 นาฬิกา วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น6 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายมานพ พันธ์ุวร ประธานสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เป็นประธานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี พ.ศ.2565 มี นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ พร้อมคณะรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล(เลขานุการสภาฯ) เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายสมชาย ประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองต่างๆของสำนักงานเทศบาล ผู้แทน ผกก.สภ.ดอนหัวฬ่อ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ เข้ารับการประชุมพร้อมเพรียงกัน

โดยในที่ประชุมสภาฯ ทางสมาชิกสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เกี่ยวข้องกับกองการศึกษา ที่มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการก่อสร้างหอพระโรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์เรือนไทย(บ้านมาบสามเกลียว) และให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานการรักษาความสงบภายในงานจราจร โครงการติดตั้งกระจกโค้งในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ นอกจากนี้แล้วทางสมาชิกสภฯ ได้ให้ความเห็นชอบการกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในส่วนของกองการศึกษา )

กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน เกี่ยวกับค่าจัดซื้อเก้าอี้สแตนเลส ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส และโครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับการศึกษาและกิจกรรมของโรงเรียน นอกจากนี้แล้วทางสมาชิกสภาฯยังได้ให้ความเห็นชอบญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(ในส่วนของกองช่าง)กรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน รวมจำนวน 15 รายการ ดังนี้ 1.งบประมาณตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ มี 1.1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ 2.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 2.งบประมาณตามเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่2)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 11 รายการ อาทิ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ โครงการก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล.

โครงการก่อสร้างราวกันตก ถนนสันคณะไพร หมู่ที่3 ตำบลดอนหัวฬ่อ โครงการปรับปรุงติดตั้งเสาไฟฟ้า โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองหนองรี หมู่ที่6 ตำบลดอนหัวฬ่อ โครงการดาดตอนกรีต คลองซองควาย หมู่ที่7 ตำบลดอนหัวฬ่อ ฯลฯ เพื่อพัฒราท้องถิ่นให้มีความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชนส่วนรวมต่อไป นอกจากนี้แล้วในที่ประชุมสภาฯ ยังได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จำนวน 3 คน ดังนี้ 1.นายตรีทัช ประดิษฐ์วงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ เขต1 2.นายธีระศักดิ์ แจ่มจำรัส สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 และนายวิชิต มั่งคั่ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และในที่ประชุมสภาฯ ยังได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อีก 3 คน ดังนี้

1.นายศักรินทร์ ใจดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 2.นายธนบูลย์ สุดสงวน สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 3.นายวิวัฒนชัย บัวรุ่งสวัสดิ์ เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ และท้ายสุดในวาระอื่นๆ นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีเทศมนตรีได้กล่าวในสภาฯ ว่าผมให้ความห่วงใยพี่น้องประชาชนอย่างมาก ในช่วงหน้าฝน หวั่นจะเกิดปัญหาน้ำท่วมและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน รวมถึงเรื่องขยะมูลฝอยที่จะมีมาในช่วงฝนตกและเกิดน้ำท่วม อีกด้วย ในเรื่องนี้ทางคณะผู้บริหารได้ให้ความเป็นห่วงเป็นใยอย่างมากและเฝ้าดูสถานการณ์มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้เฝ้าระวังป้องกันมาโดยตลอด เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนส่วนรวม

 

# วิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว

 

Related posts