ศอ.บต.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)”yala bikers ไม่เอาคนโกง”

ศอ.บต.นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)”yala bikers ไม่เอาคนโกง”

 


ที่ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์อำเภอเบตง นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยนางอริสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายสิทธิศักดิ์ โต๊ะกู ผอ.ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต ข้าราชการ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ศอ.บต. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)”yala bikers ไม่เอาคนโกง” โดยมี นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้มีสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา สำนักงาน MACC parak ประเทศมาเลเซีย หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ประชาชนในพื้นที่ คณะชมรมบิ๊กไบค์ทั้งไทยและมาเลเซีย กว่า200คนเข้าร่วม


นอกจากเสร็จพิธีเปิดงานประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)”yala bikers ไม่เอาคนโกง” แล้ว ยังมีการปล่อยคาราวานบิ๊กไบค์ ทั้งของไทยและมาเลเซีย ขับรอบเมืองเบตงที่ด่านพรมแดนเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และได้มอบป้ายช่อสะอาด ให้แก่หน่วยงานทั้ง 5หน่วยประกอบด้วย สน.สภ.เมืองเบตง ศาลจังหวัดเบตง สำนักงานอัยการจังหวัดเบตง เทศบาลเมืองเบตง ที่ว่าการอำเภอเบตง เพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตอีกด้วย

นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การทุจริต ในประเทศไทยดีขึ้น ผู้ที่ทุจริตจะถูกต่อต้านและถูกลงโทษ ทั้งจากกฎหมายและสังคมรวมทั้งมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต เพื่อจัดการกับการทุจริตและผลักดันให้เกิดการนำกลไกและมาตรการต่างๆไปใช้จริงโดยสร้างผลสัมฤทธิ์ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ในการนี้ผมขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันดูแลปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ทุ่มเทเสียสละ แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นอย่างจริงจังขอให้พลังแห่งความดี จงปกป้องคุ้มครองท่านและนำพาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ในโอกาสนี้ผมขอนำพี่น้องชาวยะลาทุกคนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้าน คอรัปชั่นสากลด้วย

จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ที่รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยดูจากผลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency.International TI) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีรับรู้การทุจริตประจําปี 2561 พบว่าประเทศไทย 36 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100คะแนน อยู่อันดับที่ 99 จากทั้งหมด 180 ประเทศจากผลดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ปัญหาคอรัปชั่นของประเทศต่างๆทั่วโลกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศต้อง เร่งแก้ไขมิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง

ที่สำคัญมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น อีกทั้งตามที่รับทราบและกฎหมายทางสื่อมวลชนว่า การทุจริตของข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาอีกมิติหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราทุกคน อีกทั้งยังเป็นการบั่นทอนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการสร้างสังคมการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างยิ่ง

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts