ผู้ว่าฯนราธิวาสเยี่ยมค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส ชื่นชมให้กำลังใจผู้รับการบำบัดยาเสพติด ชี้” การเอาชนะใดๆไม่เท่ากับเอาชนะใจตนเอง”

ผู้ว่าฯนราธิวาสเยี่ยมค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส ชื่นชมให้กำลังใจผู้รับการบำบัดยาเสพติด ชี้” การเอาชนะใดๆไม่เท่ากับเอาชนะใจตนเอง”

 


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ภายใน อาคารฝึกทหาร กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายชัยเจริญ มูสิกิ้ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส นายบัญชา กันหาสินธุ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับ โดยในส่วนของพิธีเปิดค่ายฯจะมีขึ้นในกลางเดือนธันวาคมนี้


นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวชื่นชมน้องๆชาวค่ายทุกคน ที่สามารถเอาชนะใจตนเองได้ ตัดสินใจมาบำบัด ฝึกระเบียบวินัยในตนเอง เพื่อก้าวข้ามผ่านวันเวลาที่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทิ้งท้ายว่า ” การเอาชนะใดๆไม่เท่ากับเอาชนะใจตนเอง”
ตามที่แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการปราบปรามผู้ค้าและนำลูกหลานที่ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในหลักสูตร 35 วัน ภายใต้ชื่อ Camp 35 นั้น จังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดำเนินการในหลักคิด 7 วาระ นราน่าอยู่อย่างยั่งยืน วาระที่ 5 นรา… ปลอดภัย ทุกแห่งหนคนปลอดภัย“


โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้กลยุทธ์ กวาดบ้านตนเอง กลยุทธ์ เดินเข้าสู่หมู่บ้าน โดยให้ทุกอำเภอจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำตำบล หรือเรียกว่า ชุด Take care team ทุกตำบล ทำหน้าที่ในการสำรวจ ค้นหา ผู้เสพ ผู้ค้า ยาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และทำหน้าที่ในการติดตามช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ที่กลับสู่ชุมชน/หมู่บ้าน จากทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ ไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ


สำหรับการจัดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จังหวัดนราธิวาส รุ่นที่ 1 นี้ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสิ้น จำนวน 62 คน และได้ดำเนินการตามหลักสูตรอย่างเข้มข้นทั้งด้านวินัย โดยมี หัวหน้าครูปกครอง และมีกำลังพลจากกรมทหารราบที่ 151


และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจากทุกอำเภอจำนวน ประกอบเป็นชุดครูฝึก ด้านวิชาการมีพยาบาลวิชาชีพจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสาครเป็นหัวหน้าวิทยากรด้านสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากทุกอำเภอ ประกอบเป็นชุดวิทยากรค่าย เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ใหักับน้องๆ ชาวค่ายไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts