ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

 

วันนี้ 9 ธ.ค.2562 ที่หอประชุมโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) อําเภอคลองใหญ่โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาชน และคณะครูอาจารย์นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจํานวนมาก นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นว่า ปัญหาการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยเป็นปัญหาที่สั่งสมมานาน

 

และส่งผลเสียหายต่อประเทศทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาในภาพรวม ประเด็นสำคัญคือ การสร้างการรับรู้และช่วยกันอย่างจริงจัง เมื่อรู้ว่ามีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการใดหรือองค์กรใด ต้องร่วมมือกัน เพื่อให้การต่อต้านการทุจริตเป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะการปลูกฝังแก่เยาวชน ซึ่งเป็นกำลังหลักสำคัญของชาติ เริ่มจากการมีวินัยสอนให้ไม่เอาเปรียบผู้อื่น เพราะการโกงเริ่มจากการเอาเปรียบผู้อื่น เช่น การลัดคิว การลอกข้อสอบ รวมถึงการเอาเปรียบในการจราจรการใช้รถใช้ถนนด้วยการคิดว่า “ให้ทางเขาแล้วเราจะมีทาง” ซึ่งต้องอาศัยกลไกทางสังคมร่วมด้วย


สำหรับการจัดงานฯ ในครั้งนี้ นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ กล่าวว่า การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) พร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” นับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้วยการใช้กลไกประสานความร่วมมือในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนาและการศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) สูงขึ้นด้วย


กิจกรรมฯ ประกอบด้วย การเคารพธงชาติจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นโดยมี สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดตราดจัดขึ้น พร้อมประธานได้มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ผู้ชนะที่เป็นแกนนำเยาวชนนักเรียน จากโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตราดจัดขึ้น

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts