อุบล​ราชธานี​ พัฒนาที่ดินอุบลราชธานี จัดกิจกรรมงานวันดินโลก ประจำปี 2562 Stop soil Erosion Save our Future;ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน​

อุบล​ราชธานี​ พัฒนาที่ดินอุบลราชธานี จัดกิจกรรมงานวันดินโลก ประจำปี 2562 Stop soil Erosion Save our Future;ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน​

 

13 ธ.ค.62 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 Stop soil Erosion Save our Future;ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” สืบเนื่องจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก World Soil Day​ และประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ กว่า 200 ประเทศ จัดงานฉลองวันดินโลก พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเชิดชูเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม


จังหวัดอุบลราชธานี โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2562 ขึ้น ที่ บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเชิดชูพระเกียรติในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เผยแพร่สืบสานพระราชปณิธาณในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถมำเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการอนุรักษระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ Stop soil Erosion Save our Future;ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน”


การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน ข้าราชการ และภาคเอกชน ภายในงานมีกิจกรรม การปลูกหญ้าแฝก การจัดนิทรรศการ​เฉลิมพระเกียรติเพื่อมนุษยธรรม ประวัติความเป็นมาของวันดินโลก การแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว แจกปุ๋ยชีวภาพ ให้คำปรึกษาความรู้ด้านพืช และข้าว จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts