จ.นครนายก : พช.เมืองนครนายก “สร้างทีมแก้จนครัวเรือนในการประกอบอาชีพระดับหมู่บ้าน” รุ่นที่ 1 ตำบลพรหมณีและตำบลศรีนาวา

จ.นครนายก : พช.เมืองนครนายก “สร้างทีมแก้จนครัวเรือนในการประกอบอาชีพระดับหมู่บ้าน” รุ่นที่ 1 ตำบลพรหมณีและตำบลศรีนาวา

 


ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ และมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา และเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ กิจกรรมที่ 1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทีมปฏิบัติการระดับหมู่บ้านของอำเภอเมืองนครนายก


โดยมี นางสาววันวิสาข์ นามแก้ว พัฒนาการอำเภอเมืองนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครนายก จัดการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการฯ ให้กับทีมสหวิชาชีพในระดับหมู่บ้าน จำนวน 2 ตำบล รวม 125 คน ได้แก่ ตำบลพรหมณีและตำบลศรีนาวา มุ่งแก้จนด้วยอาชีพเสริมให้กับกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนที่พัฒนาได้ ซึ่งตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. และตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ TPMAP ปี 2565 อำเภอเมืองนครนายก จำนวน 150 ครัวเรือน


ในการนี้ นายทวีวัฒน์ พิทักษ์รักษากุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก และวิทยากรจากภาคเอกชน นายปิยะชาติ จันลา นักธุรกิจ ผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์

นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน

Related posts