ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชลบุรี

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี เพื่อให้มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดรุนแรง ในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชลบุรี

# เมื่อเวลา 13.00 นาฬิกา วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป๋นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำ ผู้บริหารลูกเสือชาวบ้าน และ ชมรมวิทยากรลูกเสือชาวบ้านจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 มี นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายก อบจ.ชลบุรี นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี

นายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายก อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ปลัด อบจ.ชลบุรี ข้าราชการ วิทยากร และ ลูกเสือชาวบ้าน 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมจำนวน 173 คน โดยการจัดอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่24-27 มกราคม พ.ศ.2566 โดยจัดบรรยายวิชาการเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดและการป้องกันยาเสพติดในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2566 มุ่งเน้นด้านความมั่นคง ประชาชนมีสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และ ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ได้มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในพื้นที่ชุมขน หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ จะเกิดการแพร่กระจายจากระดับชุมชนไปสู่ระดับประเทศได้

โดยให้ลูกเสือชาวบ้านและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ในพื้นที่ชุมชนต่อไป และเมื่อได้มีการประชุมทางวืชาการเสร็จเรียบร้อยแล้วทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้มีการนำพาคณะลูกเสือชาวบ้านทั้งหมดไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่าง วันที่ 24-27 มกราคม พ.ศ.2566 อีกด้วย

 

# ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว 081-862-0247 # น.ส.นภชนก(เมย์) เหมือนนามอญ รายงาน

Related posts