องค์การสวนสัตว์ฯ ชูกระแสอนุรักษ์สัตว์ป่า มอบนโยบายสวนสัตว์ทั่วประเทศ จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า และลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดกิจกรรมวันคุ้มครองสัตว์ป่าในสวนสัตว์ทั่วประเทศ หวังชูกระแสสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้ประชาชน หยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรม และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ “Zoo Say No”

 


วันนี้ (18 ธค. 62) ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ว่า ในทุกวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งในปีนี้ องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

นายสุริยา กล่าวว่า การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ หวังให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่าที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีผลกระทบกับชุมชน และร่วมกันหยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรม และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิด โดยขอให้ประชาชนทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง อันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลกับธรรมชาติในระบบนิเวศสืบต่อไป
สำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์การสวนสัตว์ ได้มอบนโยบายให้สวนสัตว์ในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญทางด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า และร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ “Zoo Say No” โดยแต่ละสวนสัตว์ได้จัดเตรียมกิจกรรมตามกำหนดดังนี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว : กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
พบกับกิจกรรมวันสำคัญด้านธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า กิจกรรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วม ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟมในสวนสัตว์ และ กิจกรรมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า (Animals Adoption Program) ฯลฯ

สวนสัตว์เชียงใหม่ : กำหนดจัดงานวันที่ 26 ธันวาคม 2562
พบกับกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการเขียนวิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่า
กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมตอบคำถาม สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ฯลฯ

สวนสัตว์นครราชสีมา :
กำหนดจัดงานวันที่ 22 ธันวาคม และ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563
พบกับกิจกรรมสัตว์แปลกและร่วมรณรงค์ อนุรักษ์สัตว์ป่า และกิจกรรมชวนปั่นเพื่อสัตว์ป่า ปั่นไป เที่ยวไป งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ฯลฯ

สวนสัตว์สงขลา : กำหนดจัดงานวันที่ 23 ธันวาคม 2562
พบกับ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่านำซากสัตว์ นิทรรศการ งานวิจัย ไปเผยแพร่ และ จัดแสดง ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฯลฯ
สวนสัตว์อุบลราชธานี : กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2562
พบกับ ฐานกิจกรรมต้นไม้แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่า ฐานกิจกรรมการเรียนรู้สัตว์ป่าสงวนของไทย กิจกรรมเล่มเกมตอบคำถามชิงรางวัล และนิทรรศการสัตว์ป่าสงวน ฯลฯ

สวนสัตว์ขอนแก่น : กำหนดจัดงานวันที่ 26 ธันวาคม 2562
พบกับ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย อาทิ กิจกรรม Walk Rally สัตว์ป่า เกมสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิด ฯลฯ
องค์การสวนสัตว์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด ละ เลิก ใช้พลาสติก และโฟม และขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชม สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง โดยจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าอีกมากมาย นายสุริยา กล่าว

 

—————————————————

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 225 #สมชาย ส่งเสริม รายงาน จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี#

Related posts