สระแก้วโครงการอบรมสร้างแกนนำหนองนาโมเดล

*****ทีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จ.ชลบุรีมีตัวแทนของผู้นำชุมชนและตัวแทนของ อ.โคกสูงเข้าอบรม 21 คน เพื่อนำความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ไปถ่ายทอดต่อที่พื้นที่ อ.โคกสูง

 


*****วันนี้ นายจิตต์ประสงค์ เพ็ชรจิตต์ กำนันตำบลโคกสูง กล่าวว่า โครงการ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมสร้างความมั่นคงให้ชุมชน ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล พร้อมทั้งมอบนโยบายการทำงานในพื้นที่ฯ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือนต้นแบบ HLM ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯดังกล่าว ของนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือน HLM ได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ”โคก หนอง นา โมเดล” ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

จึงขอให้ทุกท่านนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในพื้นที่ชุมชน เป็นต้นแบบแก่ชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมคนในชุมชนดังคำกล่าวที่ว่า “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนาการต้องเตรียมคน จะพัฒนาคนต้องพัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาใครเขาต้องเริ่มจากตัวเราก่อน”โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ซึ่งจะเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและส่งผลให้รอดพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ และที่สำคัญจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชน ต่อไป


*****นายประพิศ ญาณปัญญา นายอำเภอโคกสูง กล่าวว่า โดยมีพัฒนาการอำเภอโคกสูง ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมฯ สำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การเรียนรู้หลักกสิกรรมธรรมชาติ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่า 5 ระดับ การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่การฝึกครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอโคกสูง ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 21 คน ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

***ภาพ/กำนันตำบลโคกสูง/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts