จ.นครนายก : กอ.รมน.นครนายกประสานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมพัฒนาความมั่นคงสู่เป้าหมายการรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามภารกิจ ให้การช่วย ความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ความรับผิดชอบ 26 กุมภาพันธ์ 2564 (มีคลิป)

จ.นครนายก : กอ.รมน.นครนายกประสานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมพัฒนาความมั่นคงสู่เป้าหมายการรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามภารกิจ ให้การช่วย ความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ความรับผิดชอบ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ที่ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก ครั้งที่1 ประจำปี 2564 โดยมีพันเอกสุรินทร์ ปรียานุภาพ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในการดินงานที่ผ่านมาของกอ.รมน.นครนายก ทั้งด้านสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่ความรับผิดชอบของกอ.รมน.ภาค1 แผนการปฏิบัติการของกอ.รมน.ปี2564 และการปฏิบัติงานของกอ.รมน.จังหวัดนครนายก

รวมถึงการหารือข้อเสนอแนะในปัญหาต่างๆของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปีได้มีการปฏิบัติการบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างอาทิ มอบถุงยังชีพ มอบกล่องปันสุข ซ่อมบ้านผู้ยากไร้ การทำปุ๋ยจากมูลไส้เดือน การอบรมปลูกฝังเยาวชนตามหลัก”บวร” การจัดตั้งหมู่บ้านและการฝึกอบรมอพป. การตั้งจุดตรวจด่านตรวจ รวมถึงการตรวจสถานประกอบการ การกำกับติดตามประเมินผลแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการต่างๆได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตของประชาชนได้อย่างมีความสุข


นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน

Related posts