จ.นครนายก : มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริคลอบคลุมพื้นที่4อำเภอ (มีคลิป)

จ.นครนายก : มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริคลอบคลุมพื้นที่4อำเภอ เพื่อนำไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายผล โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนจำนวน 54 แห่งรวมเมล็ดพันธุ์ทั้งสิ้น 199 ชุด 26 กุมภาพันธุ์ 2564

ที่ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น2อาคารศูนย์อาหารปลอดภัยและนันทนาการบริการประชาชน ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ เพื่อนำไปปลูกและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้สำหรับขยายผล ซึ่งทางศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา ได้จัดส่งเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานให้กับจังหวัดนครายก เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนจำนวน 54แห่ง รวมเมล็ดพันธุ์จำนวน 199 ชุด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารโรงเรียน และครูเข้าร่วมในพิธีรับมอบโดยพร้อมเพรียงกัน

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts