จังหวัดนครนายก : จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 (มีคลิป)

จังหวัดนครนายก : จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 โดยมีโดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ ปฏิบัติธรรมและเวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564

ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

โดยมีคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมงานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ พร้อมร่วม. กิจกรรมปฏิบัติธรรมและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ โดยมีพระสิทธิวรนายก รองเจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมในพิธี


วันมาฆบูชา ตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนาที่เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงโอวาทปฎโมกข์แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts