จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของ (มีคลิป)

จ.นครนายก : สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของ

 

9 เมษายน 2564 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นาย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนางวจิราพร อมาตยกุล นายอำเภอบ้านนา กล่าวต้อนรับ นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน

ทั้งนี้เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการ ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนา ฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป


โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตร จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกกฎหมาย(สปก.) คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกดิน คลินิกชลประทาน คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกข้าว คลินิกอารักขาพืช คลินิกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(พืชสวน) คลินิกกรมวิชาการ และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในโครงการฯ ดังกล่าว ได้มีเกษตรกรเข้าร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรกันเป็นจำนวนมาก


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts