หน่วย พอ.สว.จังหวัดสระแก้วออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”

หน่วย พอ.สว.จังหวัดสระแก้วออกหน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม”

 


*****วันที่ 6 ตุลาคม 2564 หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์ม ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ติดบ้านติดเตียง ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารและเข้าไม่ถึงระบบนัด โดย นายแพทย์สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว มอบหมายให้แพทย์หญิงกนกพร ทองเลื่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นำทีมแพทย์ พยาบาลและผู้นำชุมชน ให้ความรู้เรื่องการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2 ให้แก่ประชาชนเขตตำบลสระแก้ว และในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน 336 ราย


*****ทั้งนี้ วัคซีนตัวเลือก ซิโนฟาร์ม เป็นวัคซีนพระราชทานจาก ศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว.ที่จะฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง ที่ยังไม่ได้เคยรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนได้


***ภาพ/ข่าว ทีมประชาสัมพันธ์ รพร.สระแก้ว /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts