จ.นครนายก : เชิดชูเกียรติให้กับนายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ และโค้ชคุณพ่อนรงค์ศักดิ์ ฮวดประดิษฐ์ ที่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ

จ.นครนายก : เชิดชูเกียรติให้กับนายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ และโค้ชคุณพ่อนรงค์ศักดิ์ ฮวดประดิษฐ์ ที่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ

 


กีฬาบอคเซีย ประเภททีม BC 1-2 ของเหรียญทองการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ขวัญใจคนไทยทั้งชาติ ที่มีความเพียรพยายาม ความอดทน ที่ทำให้ผู้พิการทั้งหลายในโลก ได้ดูเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 8 ตุลาคม 2564
ที่หอประชุมสุพรรณิการ์ ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับนายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ และโค้ชคุณพ่อนรงค์ศักดิ์ ฮวดประดิษฐ์ ที่ได้รับเหรียญทองชนะเลิศ กีฬาบอคเซีย ประเภททีม BC 1-2 ของเหรียญทองการแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ขวัญใจคนไทยทั้งชาติ

โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมกีฬาบอคเซีย ได้ส่ง นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ ไปเข้าร่วมแข่งขันพาราลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ กีฬาบอคเซีย ประเภททีม BC 1-2 นั้น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้สึกภาคภูมิใจและมีความยินดีและชื่นชมกับนายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาและคนไทยทั้งประเทศ สร้างศักดิ์ศรี และความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติและในสายตาของคนทั่วโลก ที่เกิดขึ้นท่ามกลางความวิกฤติและความยากลำบากของสถานการณ์โควิด


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนกีฬาทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัย ในแผนการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งการกีฬาขั้นพื้นฐาน กีฬามวลชน หน่วยงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก รับผิดชอบกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทยรับผิดชอบและมีการบริหารจัดการกีฬาทุกประเภท ทุกระดับอย่างครบวงจร การจัดงานครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เชิดชูเกียรติให้กับ นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ และโค้ช คุณพ่อนรงค์ศักดิ์ ฮวดประดิษฐ์ ขณะเดียวกัน การเกิดสถานการณ์โควิด ทำให้เกิดความทุกข์ ความกังวล ต้องการกำลังใจต่อสู้วิกฤต ชัยชนะของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ มากับสถานการณ์ที่สร้างความสุข และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายวิษณุและคนไทยทั้งชาติ โดยเฉพาะจังหวัดนครนายก ขอยกย่องเชิดชูเกียรติถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี ที่นายวิษณุ ฮวดประดิษฐ์ มีความเพียรพยายาม ความอดทน ที่ทำให้ผู้พิการทั้งหลายในโลก ได้ดูเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตต่อไป

นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts