จ.นครนายก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมโครงการฟ้าหลังฝนเยาวชนทำมาหากินและครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนเป็นคนดีของสังคมและรู้จักประกอบอาชีพที่สุจริต (มีคลิป)

จ.นครนายก : ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดกิจกรรมโครงการฟ้าหลังฝนเยาวชนทำมาหากินและครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนเป็นคนดีของสังคมและรู้จักประกอบอาชีพที่สุจริต

 

15 ตุลาคม 2564 ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก นายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการฟ้าหลังฝนเยาวชนทำมาหากินและครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ที่กระทำความผิด ให้มีความรู้ด้านอาชีพและมีช่องทางการทำงานเพื่อหารายได้ตามความสนใจและความถนัด ปลูกฝังเยาวชนเป็นคนดีของสังคมและรู้จักประกอบอาชีพที่สุจริต

โดยจัดทำกิจกรรมการปูพื้นกระเบื้องปูน ในกับเยาวชน เพื่อปูพื้นฐานด้านการอาชีพ และเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้ โดยจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการถ่ายทอดกระบวนการต่างๆ และฝึกภาคปฏิบัติจริงให้กับเยาวชนที่มีความสนใจ ได้เรียนรู้ฝึกฝนหาประสบการณ์ เพื่อไม่ให้ไปกระทำความผิดอีก ที่ผ่านมาทางศาลเยาวชนฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆหมุนเวียนไป อาทิการทำกล้วยฉาบ เผือกฉาบ มีเยาวชนให้ความสนใจ และเรียนรู้ไปหลายราย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่เยาวชนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts