ชลบุรี# ครูและนักศึกษา กศน เมืองชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม สวนเศรษฐกิจพอเพียง ของนายไพรัช​ วิถี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่5 ต.หนองรี เมืองชลบุรี (มีคลิป)

ชลบุรี# ครูและนักศึกษา กศน เมืองชลบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม สวนเศรษฐกิจพอเพียง ของนายไพรัช​ วิถี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่5 ต.หนองรี เมืองชลบุรี

 

# เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 น.ส.เอมอร แก้วกล่ำศรี น.ส.ณิยะวรรณ ชูทอง นายณภัทรศกร โพธิ์งาม นำคณะนักศึกษาเดินทางศึกษาดูงานปรัชญาของเศรฐกิจพอเพี่ยง ถือว่าเป็นสวนเกษตร ที่เห็นผลจากประสบการณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นเรื่องความพอเพียง นอกจากนี้นักศึกษาได้เรียนรู้การถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรพอเพียง โดยใช้หลักการ ปลูกเองกินเอง เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต และปฏิบัติตนให้แก่ประชาชน นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ด้วยหลัก 3 ห่วง “ความพอประมา,ความมีเหตุผล,การมีภูมิคุ้มกัน” ภายใต้ 2 เงื่อนไข “ความรู้และคุณธรรม” เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้ได้จริง

หลักๆสิ่งสำคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายใต้อำนาจและความมีอิสระในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพื่อให้ตนเองได้รับการสนองตอบต่อความต้องการต่างๆ รวมทั้งความสามารถในการจัดการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นศักยภาพพื้นฐานที่คนไทยและสังคมไทยเคยมีอยู่แต่เดิม ต้องถูกกระทบกระเทือน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากปัญหาฟองสบู่และปัญหาความอ่อนแอของชนบท รวมทั้งปัญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแต่เป็นข้อพิสูจน์และยืนยันปรากฏการณ์นี้ได้เป็นอย่างดี

ผู้สื่อข่าว ชลนิวส์ทีวี ออนไลน์ อำนาจ วงษ์รินยอง

Related posts