จ.นครนายก : อบจ.นครนายกร่วมมือสปสช.ตั้งกองทุนฟื้นฟูคนพิการผู้สูงอายุและคนที่ต้องได้รับการฟื้นฟู เสริมบริการสุขภาพนอกเหนือจากระบบปกติ เช่น จัดหาเครื่องช่วยความพิการ ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับความพิการ (มีคลิป)

จ.นครนายก : อบจ.นครนายกร่วมมือสปสช.ตั้งกองทุนฟื้นฟูคนพิการผู้สูงอายุและคนที่ต้องได้รับการฟื้นฟู เสริมบริการสุขภาพนอกเหนือจากระบบปกติ เช่น จัดหาเครื่องช่วยความพิการ ปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม จัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับความพิการ

 

25 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี จัดพิธีลงนามในข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด โดยมี นายแพทย์ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย แพทย์หญิงอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

นายบุญยัง กังใจ และนายอเนก มณีนาค หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน จ.นครนายก ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับงบประมาณในการดำเนินงาน สปสช.เขต 4 สระบุรีได้สนับสนุนงบประมาณตามจำนวนประชากรสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในแต่ละจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครนายก มีประชากรสิทธิบัตรทอง จำนวน 174,158 คน โดยสนับสนุนงบประมาณ 5 บาทต่อประชากร เป็นจำนวนเงิน 870,790 บาท ขณะที่ อบจ.นครนายก ตั้งงบประมาณสมทบ 1,000,000 บาท เข้ากองทุนฟื้นฟูฯ

ซึ่งปี 2565 จะทำให้มีเงินตั้งต้นในการดำเนินงาน 1.87 ล้านบาท โดยการดำเนินการกองทุนฟื้นฟูฯ อบจ.นครนายก เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 การดำเนินการกองทุนฟื้นฟูฯ ในพื้นที่เขต 4 สระบุรี เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน มี อบจ.ที่เข้าร่วมดำเนินการกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อบจ.สระบุรี อบจ.พระนครศรีอยุธยา อบจ.สิงห์บุรี อบจ.อ่างทอง อบจ.นนทบุรี อบจ.นครนายก และอบจ.ปทุมธานี ที่จะมีพิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

 

Related posts