ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (มีคลิป)

ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี สมาชิกสภาฯ ให้ความเห็นชอบการประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 

# เวลา 10.00 น.วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ชั้น6 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี พ.ศ.2564 มี นายมานพ พันธ์ุวร ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม โดยมี นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ นางสาวสุพิชฌาย์ ปานผดุง รองนายกเทศมนตรี นายภักดี หอมเสียง รองนายกเทศมนตรี นางกวินนาถ พึ่งมั่น รักษาการปลัดเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ (เลขานุการสภาฯ) พร้อมด้วย นายสมชาย ประเสริฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี คณะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฝ่ายต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ ตัวแทนผู้กำกับ สภ.ดอนหัวฬ่อ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม โรงเรียนบ้านมาบสามเกลียว( เทศบาล 1 ) เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน

โดยทางสมาชิกสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบเรื่องการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯลฯ การประชุมสภาฯ ล้วนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี โดยทางนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลดอนหัวฬ่อ กล่าวว่า การบริหารงานโครงการต่างๆทุกอย่างได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ทั้งในเรื่องการประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่องของการว่าด้วยการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงเรื่องการก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ฯลฯ ทุกอย่างจัดทำไปเพื่อก่อให้เกิดประยชน์สุขกับประชาชนอย่างแท้จริง

# นายวิรัช หนูขาว ภาพ/ข่าว

Related posts