รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร. ประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2565

รอง ผอ.ศรชล./ผบ.ทร. ประธานเปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ประจำปีงบประมาณ 2565

 


วันที่ 25 พ.ย.64 ที่ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.)ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (รอง ผอ.ศรชล.) เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมปฐมนิเทศกำลังพล ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.64 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี ร่วมในพิธีด้วย


การอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ประจำปี งบประมาณ 2565 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ จากส่วนอำนวยการและส่วนปฏิบัติการ กับการแถลงนโยบาย ศรชล.ประจำปีงบประมาณ อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ของ ศรชล.เพื่อ รองรับแผนปฏิบัติราชการของ ศรชล. ประจำปี งบประมาณ 2565
สำหรับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ”ศรชล.” จากเดิมมีฐานะเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ส่งผลให้ ศรชล. จากเดิมเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.ศรชล.


สำหรับบทบาทของ ศรชล.ในการทำหน้าที่บูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลกับ 6 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยราชการอื่นๆ ของภาครัฐ องค์กร หรือหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทำให้การแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทะเล มีเอกภาพ และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองเรือประมง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน ในการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในทะเล ตลอดจนการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อทำให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทย มีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปัจจุบันมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการบังคับบัญชาขึ้นตรง ต่อนายกรัฐมนตรี มีกลไกในการดำเนินงานที่สำคัญ ประกอบด้วย ด้านนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) มีรองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ด้านการบริหาร มีคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบด้วย อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นรองผู้อำนวยการ ศรชล. และ เสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล.

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

Related posts