รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 5 ธ.ค.65 (มีคลิป)

รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก 5 ธ.ค.65

พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นาวาเอก กิติศักดิ์ สายนุช รองผู้อำนวยการและประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ กล่าวรายงานว่า

การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก มีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ทีมผู้บริหาร และที่ปรึกษาฯ รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 43 หน่วยงาน สโมสรโรตารี่พลูตาหลวง ภาค 3340 โรตารี่สากล บริษัท ไทยออยล์ ทูล แมชชีนเนอรี เซอร์วิส (TOMS) สนับสนุน ตันสักและต้นกันเกรา รวม 210 ต้น คุณศักดิ์เกษม แย้มรู้การ สนับสนุนต้นกาสะลอง ปลูกบริเวณ ประตูทางเข้า 2 รพ. และบริเวณริมคลองไผ่ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร


กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน ให้โรงพยาบาลมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม เพิ่มพื้นที่ป่าให้ชุมชนใกล้เคียง และให้กำลังพลในสังกัดเห็นถึงความสำคัญของการพิทักษ์ป่า ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในการพิทักษ์รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการและพระบรมราโชบาย มาเป็นหลักในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และให้ความสำคัญกับโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”


โดย พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอขอบคุณ สโมสรโรตารี่พลูตาหลวง บริษัท TOMS ที่ได้สนับสนุนต้นสักและตันกันเกรา ขอขอบคุณคุณศักดิ์เกษม แย้มรู้การ ที่มอบต้นกาสะลองสีทอง ในการจัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ในวันนี้


และยังได้กล่าวอีกว่า กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้โรงพยาบาลฯ เพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น มีสภาพแวดล้อมสวยงาม โดยบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล ได้ปลูกต้นกาสะลอง ซึ่งเป็นไม้ที่ให้ดอกสีขาว สวยงาม และมีกลิ่นหอม เป็นไม้เสมือนตัวแทนวิชาชีพพยาบาล ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในองค์กร ส่วนบริเวณริมคลองบางไผ่ ปลูกต้นสักเพื่อเป็นเขตแดน และปลูกต้นกันเกรา เพื่อส่งกลิ่นดอกหอมเมื่อต้นโตใหญ่ ซึ่งพันธุ์ไม้ทั้งสองเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้มงคล การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงการทำความดีร่วมกัน และส่งต่อให้ชนรุ่นหลังร่วมทำความดีสืบต่อไปพร้อมทั้งได้มอบโคลงสี่สุภาพเพื่อได้ระลึกถึงการจัดกิจกรรมในวันนี้ด้วย ความว่า
สักยัญกันเกราไว้ ริมคลองไผ่นา
สักรายชิดเรืองรอง ส่องฟ้า
รักษ์ถิ่นแผ่นดินทอง ผองพี่น้องเฮย
แรกเริ่มปลูกต้นกล้า สื่อให้สานฝัน


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี /ว่าที่ ร.ต.หญิง จรรยา สถาวร รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ อ.สัตหีบจ.ชลบุรี 0909535645,0863684323

Related posts