พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่ 1 จัดงานวันประสูติเจ้าแม่กวนอิม องค์เทพเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความนับถือ

พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะโรงเจบึงไร่ 1 จัดงานวันประสูติเจ้าแม่กวนอ…

Read More