ชาวอุบลฯ รวมพลังรักษ์โลกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมใจ เลิกใช้ถุงพลาสติก จังหวัดอุบลฯ ผสานมือ หน่วยงานในสังกัด

ชาวอุบลฯ รวมพลังรักษ์โลกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมใจ เลิกใช้ถุงพลาสติก จังหวัดอุบลฯ ผสานมือ หน่วยงานในสังกัด

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่าย และ ห้างบ็กซี รวมพลังรักษ์โลก ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก​ และมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า​ ที่ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี ,เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และ จังหวัดอุบลราชธานี

ได้ร่วมจัดกิจกรรม​ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าฯ ขึ้น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมด้วย นายสา แสงสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี นายประชา กิจตรงศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี นายประจวบ วงค์ภัคดี ผู้จัดการบิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ จำกัด(มหาชน)สาขาอุบลราชธานี ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พนักงาน บิ๊กซีซูเปอร์เซนเตอร์ ประชาชน ร่วมใน ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมในการรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า เดินรณรงค์ มอบถุงผ้า สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน เพื่อตระหนักถึงความร่วมมือในการลดการใช้ถุงพลาสติก


ด้วยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดการขยะมูลฝอย โดยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561​ 2573 มีเป้าหมาย การลดใช้พลาสติกแบบใช้ครั้วเดียวทิ้ง ภายในปี 2565 ด้วยการใช้วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันและมีแนวโน้มการใช้งานอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดขยะพลาสติกในปริมาณมากขึ้นและเป็นปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจาก พลาสติกบางชนิดไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หรือนำกลับมาใช้ใหม่น้อยมาก นอกจากนี้กระบวนการผลิต การกำจัดยังปล่อยสารพิษสู่อากาศ ดิน น้ำ ทำให้เกิดภาวะมลพิษเกิดภาวะโลกร้อนตามมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 เห็นชอบกลไกการขับเคลื่อนการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อ โดยจะเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายจึงได้ร่วมจัดกิจกรรม​ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกมาตรการงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าฯ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี พื้นที่ใกล้เคียง รวมถึง ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้เตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการงดให้ถุงพลาสติก และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนำถุงผ้า หรือภาชนะ อื่น ๆ มาใช้ทุกครั้งที่มีการซื้อสินค้า เพื่อลดการเกิดขยะที่เป็นถุงพลาสติก ที่จะเป็นปัญหากับสิ่งแวดล้อม​ คุณภาพชีวิต ต่อไปในอนาคต

ธนัชชัย​ จึง​เจริญ​ รายงาน​

Related posts