บริการตัดผมให้ชุมชน :

บริการตัดผมให้ชุมชน :

ครู และนักศึกษา หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นวิชาช่างตัดผมชาย และช่างตัดผมหญิง แผนกวิชาช่างตัดผมและช่างเสริมสวย วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ออกให้บริการตัดผมให้กับประชาชน ภายใต้โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม และความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชน และบรรเทาความเดือนร้อนจากปัญหาต่าง ๆ ณ วัดช้าง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ แผนกวิชาช่างตัดผมและช่างเสริมสวย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ในสาขาช่างเสริมสวยหญิง ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท (พร้อมอุปกรณ์) และสาขาช่างตัดผมชาย ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท (ค่าอุปกรณ์ 3,000 บาท) ระยะเวลาการเรียน 2 เดือน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 15.30 น. จบแล้วประกอบอาชีพได้ทันที สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 083 – 1154739 และ 088 – 5213242

 

Related posts