กรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ พร้อมกันทั่วโลก

กรมการศาสนา ร่วมกับคณะสงฆ์ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ พร้อมกันทั่วโลก

 


นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ได้เปิดเผยว่า จากการที่องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล และได้ประกาศยกย่องให้พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในวาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก้ได้รับการรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล โดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ และคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมฯ ทีประชุมได้กำหนดกิจกรรมที่ จะดำเนินการทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เห็นว่าองค์ท่านเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชาวไทยให้ความเคารพนับถือ

อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติภาวนาอย่างจริงจัง การเผยแผ่ะพระพุทธศาสนายังสถานที่ต่าง ๆ ที่ท่านธุดงค์ไป ทั้งได้สงเคราะห์ทางธรรมแก่พุทธศาสนิกชน ตลอดการปฏิบัติธรรมและภาวนาด้วยความถึงพร้อมทั้งปฏิบัติ ปริยัติและปฏิเวธ ตามแบบที่เรียกว่า”วัดป่า” ที่เน้นธรรมชาติ ความเรียบง่าย สะอาด สงบ สว่างด้วย แสงธรรม การปฏิบัติจริงที่มีความสุขุมรอบคอบในการดำรงชีวิตอย่างมีสติ ข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ เป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธาตามแนวคำสอนขององค์ท่านได้ขยายไปในวงกว้างจนเกิดเป็นวัดสายพระป่าในต่างประเทศ จนถึงปัจจุบันผู้ติดตามศึกษาอบรมกับพระป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของพระอาจารย์มั่น ทุกพื้นที่ที่ผ่านได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่สามารถนำปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจกรรมที่สำคัญในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งตรงกับวันชาตกาล ๑๕๐ ปี จะมีกิจกรรมด้านศาสนพิธี ตามวัดต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๑๕ น. มีพิธีตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ตามวิถีของแต่ละวัด พิธีประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสองค์การยูเนสโก รับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร และจะพร้อมกันใน เวลา ๑๘.๑๕ น. จะมีจัดกิจกรรม “เจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ ๑๕ นาที ทั่วไทย ทั่วโลก พร้อมกันเวลา ๑๘.๑๕ น. วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคล สำคัญของโลก สาขาสันติภาพ” เพื่อปลุกกระแสสมาธิ และสันติภาพ ให้บังเกิดเป็นรูปธรรมในมวลมนุษย์ชาติ หลังจากเปิดโลกสมาธิระดับนานาชาติ ครั้งนี้แล้ว ทำให้มีทุกภาคส่วนสนใจเข้าร่วม ได้แก่ สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดไทย วัดต่างประเทศ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคประชาชน ศิลปินสาขาต่าง ๆ ชุมชนคุณธรรมทั่วประเทศและภาคสื่อมวลชน ให้การตอบรับการเข้าร่วมแล้วกว่า ๕,๐๐๐ ราย โดยเฉพาะวัดไทยต่างประเทศ

หากมีหน่วยงานใดที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรรมสำคัญนี้ สามารถติดต่อได้ที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทร ๐๒ ๒๐๒ ๙๖๒๓ และติดตามได้ที่ www.luangpumun.dra.go.th กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

โอกาสนี้กรมการศาสนาร่วมกับคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำบทเพลงเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม จัดทำบทเพลงเทิดเกียรติคุณ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก เผยแพร่ ประพันธ์คำร้องโดยผู้อำนวยการส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และประพันธ์ทำนองโดยคุณโฉมฉาย อรุณฉาน ขับร้องโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้จัดทำบท เพลงดังกล่าวเผยแพร่ในภาคภาษาอังกฤษ และภาษาจีนด้วย ติดตามได้ใน https://www.youtube.com/watch?v=sl- 9pvtpYXU&feature=youtu.be

Related posts