ชลบุรี – โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชลบุรี – โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ที่ วัดศรีวนาราม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยมีนางนาถลดา ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้นำชุมชนเข้าร่วมในพิธีฯ

โดยการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้ มีพระครูนิวิฐศรัทธาคุณ เจ้าคณะตำบลบางละมุง เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ให้กับนักเรียนชาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 60 คน มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 9 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2566 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2566

สำหรับโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้นำแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมาบูรณาการในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยนำหลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา ให้เป็นวิถีของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน พัฒนาบนพื้นฐานการกิน อยู่ ดู ฟัง ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ให้เป็นวิถีที่งดงาม

ก่อเกิดความร่วมมือเป็นชุมชน บวร บ้าน วัด โรงเรียน อันเป็นรากฐานของวิถีพุทธในชุมชนที่งดงามและยั่งยืน การจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสบรรพชาใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และได้ศึกษาตามหลักของพระพุทธศาสนา ได้นำความรู้และประสบการณ์ไปบูรณาการใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมอีกด้วย

 

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน

Related posts