ชลบุรี-รุดตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง เกาะสีชัง เร่งจัดหาน้ำใช้ให้พอแล้งนี้

สนทช. จับมือ ผวจ.ชลบุรี รุดตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้ง เกาะสีชัง เร่งจัดหาน้ำใช้ให้พอแล้งนี้ พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเกาะสีชังระยะสั้น กลาง และยาว

(วันที่ 30 มีนาคม 2566 ) นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ร่วมกับ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ประกาศ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทนจากสำนักงบประมาณ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี นายอำเภอเกาะสีชัง นายกเทศมนตรีเกาะสีชัง โดยในช่วงแรกได้เข้าร่วมประชุมรับฟังบรรยายสรุปและแนวทางแก้ไขสถานการณ์จากนายอำเภอเกาะสีชัง และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

พบว่า มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำ จำนวน 2,261 ครัวเรือน เป็นประชากรในพื้นที่ จำนวน 4,533 คน (ประชากรแฝง ประมาณ 3,000 คน) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบหมายให้อำเภอและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีดำเนินการจัดซื้อน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนโดยเร่งด่วนพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการแจกจ่ายน้ำดังกล่าวร่วมกับท้องถิ่นเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด โดยให้พิจารณาต่อรองราคาในการจัดซื้อให้ได้ราคาต่ำที่สุด และจัดระบบการแจกจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงเพียงพอและต่อเนื่อง จนสิ้นสุดฤดูแล้ง จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้นำรองเลขาธิการ สทนช. พร้อมด้วยคณะเดินทางไปตรวจพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเกาะสีชัง แหล่งน้ำดิบเพื่อการประปา และธนาคารน้ำของเกาะสีชัง (ระบบแทงก์กักเก็บน้ำ) และบริเวณที่จะทำการก่อสร้างธนาคารน้ำเพิ่มเติม


ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำหรับการจัดสรรน้ำในระยะเร่งด่วนที่กล่าวไปแล้วนั้น ในระยะกลาง จะต้องเพิ่มธนาคารน้ำ ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเกาะสีชังที่มีอยู่แล้วให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้น และในระยะยาวมีโครงการวางท่อประปาลอดใต้ทะเลเพื่อส่งน้ำดิบจากฝั่งศรีราชามาถึงเกาะสีชัง ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความจำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนเกาะสีชังหมดไป
รองเลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมบูรณาการกันเข้าแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน จากการประสานกรมชลประทานจะสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชน จำนวน 3 คัน โดยจะส่งมาในวันที่ 1 เมษายนนี้ นอกจากนี้ สทนช. ก็จะร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนแผนการดำเนินการบริหารจัดการน้ำบนเกาะสีชังในระยะกลาง และระยะยาวให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

สัมภาษณ์ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
จารุ สุขศรี อ.ศรีราชา 088-9499879

Related posts