กรุงเทพ #การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 เดินหน้า Smart Community

กรุงเทพ #การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 เดินหน้า Smart Community

 


การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนครั้งที่ 2 ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการ พัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชนคลองเตย (Smart Community) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้องกัญญลักษณ์ ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ เวลา 09.00-12.00 น.
โดยมีผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท เอสเอส คอนซัลแทนท์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทที่ปรึกษา สิ่งแวดล้อม กลุ่มบริษัทผู้ออกแบบ AAhoa หน่วยงานราชการในพื้นที่ โรงเรียน ชุมชนและประชาชนในเขต คลองเตยเข้าร่วมประชุมรวม 190 คน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงาน ร่าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาโครงการ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประกอบการศึกษา พัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็น ให้นำมาปรับปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ และจะต้องผนวกไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ


หลังจากนี้ ที่ปรึกษาจะจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อ สผ. กกวล. เพื่อขออนุมัติ รายงานฯ และนำผลการอนุมัติรายงานไปประกอบการขออนุมัติงบประมาณฯก่อสร้างต่อไป
ทั้งนี้ กทท. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของชุมชนคลองเตยให้ดีขึ้น และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชาวชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

เด่น ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ / รายงาน…

Related posts