ชมรม พสบ.ทอ. มีมติเลือกประธานคนใหม่ นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย (พสบ.ทอ11)มาเป็นประธานชมรม

ชมรม พสบ.ทอ. มีมติเลือกประธานคนใหม่ นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย (พสบ.ทอ11)มาเป็นประธานชมรม

 

เมื่อวันอังคารที่ 24 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม กร.ทอ.(สักกเทวราช) ได้จัดมีการประชุมสมาชิกชมรม พสบ.ทอ. มี ผบช.กร.ทอ.และสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุม โดยมี พลอากาศโท ตรีพล อ่องไพฑูรย์ เจ้ากรมกิจการพลเรือน ทหารอากาศ เป็นประธาน ในการประชุม มีมติเลือกตั้งประธานบริหารชมรมฯ ใหม่ ประจำปี 2563-2564

และผู้ที่ได้รับการพิจารณาด้วยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิก ได้มีมติเลือกคุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย เป็นประธานบริหารชมรมฯ คนใหม่ แทน คุณธีระพงษ์ บุญรอดชู ที่หมดวาระในปี 2562 นี้ ในการนี้ ชมรมฯ ได้มอบกระเช้าร่วมแสดงความดีและสวัสดีปีใหม่กับท่าน จก.กร.ทอ. ด้วย

 

สำหรับประวัติ ของ คุณเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท กลัฟเท็กซ์ จำกัด ผู้ผลิตและส่งออกถุงมือและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยสำหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

 

โครงการพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ นับเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก มีบริษัทเอกชน ช้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ข้าราชการ ทหาร ทุกๆเหล่าทัพ รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่าง ส่งผู้บริหารระดับสูงมารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ พฤษภาคม 2549 จวบจนปัจจุบันมีผู้เข้าอบรมถึง 14 รุ่น และมีผู้บริหารสำเร็จการอบรมไปแล้วมากกว่า 800 คน แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรนี้ ได้ตอบสนองความต้องการ วิสัยทัศน์ พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพอากาศ ( พสบ.ทอ. )

มุ่งให้ความรู้ความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ตามแนวนโยบายของ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้มีศักยภาพทางด้านสติปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สาธารณชนและต่อตนเอง มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมอย่างมีระเบียบแบบแผนและเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และเป็นผู้นำในการทำงานร่วมกับบุคคลทั้งในและนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี

Related posts