เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พิธี “ยกยอดฉัตรทองคำ” พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี มหากุศลในรอบ 100 ปี 1 กุมภาพันธ์ 2563

เชิญร่วมบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์พิธี “ยกยอดฉัตรทองคำ” พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี มหากุศลในรอบ 100 ปี
1 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

ขอเชิญศรัทธาสาธุชนชาวไทยและทั่วโลกร่วมบุญใหญ่ในพิธียกยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.09น. ณ วัดพระพุทธบาทบัวบก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อธำรงค์ไว้ซึ่งศาสนสถานสำคัญให้รุ่นลูกหลานได้กราบสักการะ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่เจริญรุ่งเรือง และเป็นผลานิสงส์อันยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน

นายชัยนันท์ บุษยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น กรมศิลปากร กล่าวว่า พระธาตุพระพุทธบาทบัวบกตั้งอยู่บนภูพระบาท โดยคำว่า “พระพุทธบาทบัวบก” มีความหมายว่า รอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับไว้ในสถานที่ที่มีบัวบกขึ้นอยู่มีข้อความกล่าวอ้างถึงไว้ในตำนานพระเจ้าเลียบโลกว่า พระพุทธองค์ได้เสด็จมาปราบนาคสองพี่น้องที่ภูพระบาท เมื่อนาคทั้งสองพ่ายแพ้แล้ว ได้ทูลขอให้พระพุทธองค์ประทับรอยพระบาทไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของมนุษย์ พญานาค และภพภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2463 พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน ได้ธุดงค์มากราบสักการะรอยพระพุทธบาท และพบพระธาตุครอบรอยพระพุทธบาทขนาดเล็ก

จึงได้ปฏิสังขรณ์สร้างพระธาตุครอบใหม่ดังปรากฏในปัจจุบัน โดยใช้เวลาสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2463 แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2476 หรือประมาณ 14 ปี โดยองค์พระธาตุที่สร้างครอบรอยพระพุทธบาทนี้ มีลักษณะศิลปกรรมล้านช้าง สร้างจำลองตามแบบพระธาตุพนม คือเป็นพระธาตุทรงเหลี่ยมฐานกว้างด้านละ 8.50 เมตร สูงประมาณ 45 เมตร ส่วนฐานชั้นล่างก่อเป็นห้อง สามารถเข้าไปนมัสการรอยพระพุทธบาทได้ ส่วนยอดพระธาตุทรงบัวเหลี่ยมสูงเพรียว ประดับด้วยฉัตร 5 ชั้น ซึ่งพระพุทธบาทบัวบกนี้ในอดีตเป็นสถานที่ในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานของพระอริยสงฆ์หลายรูป อาทิ พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโน, พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล, พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต, หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม, หลวงปู่แหวน สุจิณโณ, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงปู่ขาว อนาลโย ฯลฯ ศักดิ์สิทธิ์สถานแห่งนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2476 พระพุทธบาทบัวบกได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานสำหรับชาติในราชกิจจานุเบกษา อันเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่และทรงคุณค่าต่อแผ่นดิน

“ด้วยเหตุที่องค์พระธาตุพระพุทธบาทบัวบกได้มีการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา มีทั้งวัชพืช ตะไคร่น้ำ ความผุกร่อนทั่วองค์พระธาตุฯ กรมศิลปากร จึงได้ร่วมกับ โครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก นำโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน โดยมีหลวงปู่คลาด ครุธัมโม วัดป่าบ้านใหม่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เป็นองค์ประธานโครงการฝ่ายสงฆ์ , หม่อมหลวง สราลี กิติยากร เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ , นางธัญรัศมิ์ นันธนวัฒน์ เป็นประธานโครงการฝ่ายฆราวาส , นางเยาวภา ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส , นายนิติพัฒน์ – นางสาวศรินรัตน์ นันธนวัฒน์ เป็นประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส , นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ เป็นประธานฝ่ายการเงินและบัญชี , นายฐานิตพัฒน์ สงเคราะห์ เป็นประธานฝ่ายวิศวกรรมและศิลปกรรม , นางสาวศรุตยา มหานาวารานี เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ , นางหทัยรัตน์ จ.คุโนปกรณ์ เป็นประธานอำนวยการ , เรืออากาศเอก วิจักษณ์ สองจันทร์ ผู้ริเริ่มและประธานดำเนินงาน
ร่วมกันระดมปัจจัยบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ซึ่งขณะนี้ได้มีการซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ก้าวหน้าไปมากแล้ว และอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือ การบูรณะยอดฉัตรพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” นายชัยนันท์กล่าวเสริม

rbsh

นางธัญรัศมิ์ นันธนวัฒน์ เป็นประธานโครงการฝ่ายฆราวาสกล่าวว่า นับเป็นมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ในรอบ 100 ปีที่ได้มีการบูรณะองค์พระธาตุและยอดฉัตรพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก เพื่อทำนุบำรุงให้คงสภาพสมบูรณ์แข็งแรง สง่างาม และนับเป็นครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทย ชาวลาว และพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จะได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ยอดฉัตรด้วยทองคำอันเป็นธาตุบริสุทธิ์สูงค่า ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดของพระธาตุ ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ทั้งนี้ยอดสูงสุดของพระธาตุ ยังสื่อความหมายถึงพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ อันเป็นการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของคำสอนและการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

สำหรับยอดฉัตรพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก มีลักษณะเป็นฉัตรโบราณ 5 ชั้นทำจากโลหะ ยอดบนสุดเป็นรูปทรงดอกบัว โดยการบูรณะครั้งนี้ จะใช้ทองคำบริสุทธิ์ 96.50% ขึ้นไป เพื่อนำฉัตรโลหะ 5 ชั้นไปชุบทองคำบริสุทธิ์ ส่วนยอดฉัตรส่วนบนสุดทรงดอกบัว จะทำด้วยทองคำแท้ทั้งองค์ดอกบัว ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในกระบวนการทำยอดฉัตรทองคำและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้จะมีพิธี “ยกยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” ณ จ.อุดรธานี มหากุศลในรอบ 100 ปี ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 9.09 น.

rbsh

เรืออากาศเอก วิจักษณ์ สองจันทร์ ผู้ริเริ่มและประธานดำเนินงานโครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกกล่าวว่า ภายในพิธี “ยกยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก” จะมีพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมารวมตัวกันอย่างมากมาย ทั้งจากมหานิกายและธรรมยุตและสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศมาร่วมกันนมัสการพระพุทธบาทบัวบก อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย อธิษฐานจิตยอดฉัตรทองคำ รวมถึงจะมีการนิมนต์พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา นำเจริญพระกรรมฐาน จากนั้นจะเข้าสู่พิธีอัญเชิญฉัตรทองคำ ประดิษฐานเหนือองค์พระธาตุพระพุทธบาทบัวบก

“การบูรณะยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบกนี้ จะเป็นประวัติศาสตร์ของยุค และเป็นมงคลสูงสุดแห่งชีวิต สิ่งที่ได้กระทำนี้จะอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาไปตราบนานเท่านาน อานิสงส์ผลบุญที่เกิดขึ้นย่อมเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แด่พระพุทธศาสนา แผ่นดินไทย และผู้ที่ได้ร่วมบุญกุศลสืบไป อนึ่งในพระไตรปิฎกได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าปทุมุตระได้ตรัสถึงผลแห่งการถวายฉัตรเป็นพุทธบูชาด้วยใจอันบริสุทธิ์ว่า

“…ผู้ใดถวายฉัตรอันประดับแล้วเป็นที่รื่นรมย์ใจนี้…”
“…ด้วยความเลื่อมใสแห่งจิตนั้น ผู้นั้นจะไม่ไปสู่ทุคติเลย…”
“…จักได้เสวยเทวรัชสมบัติในเทวดา 3 ครั้ง…”
“…จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช 32 ครั้งในแสนกัลป์…”
“…ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้รับมรดกในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น..”
“…กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะนิพพาน

มหากุศลครั้งหนึ่งในชีวิตได้บังเกิดขึ้นแล้ว ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์นี้โดยทั่วกัน โดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมปัจจัยบูรณะยอดฉัตรทองคำพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก ผ่านธนาคารกสิกรไทย สาขาสัมมากร เพรส รามคำแหง เลขที่ 994-100659-8 ชื่อบัญชี โครงการบูรณะพระธาตุพระพุทธบาทบัวบก จ.อุดรธานี โดยจะเปิดรับจนเมื่อโครงการแล้วเสร็จ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 086 982 2915

“บูรณะอะไรก็แล้วแต่ ยากที่สุดคือ บูรณะปฏิสังขรณ์…
ยากอะไรก็ไม่เท่ายากเท่าปฏิสังขรณ์ ถอนอะไรก็ไม่ยากเท่าถอนกามคุณ”
อมตะธรรมจาก หลวงพ่อปฐม ธัมมธีโร วัดป่าศรีวิลัย

 

Related posts