จ.นครนายก : บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกงานมาตร 35 หลักสูตรการทำเบเกอรี่ 600 ชั่วโมง ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 63 คน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ

จ.นครนายก : บริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัดร่วมกับสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกงานมาตร 35 หลักสูตรการทำเบเกอรี่ 600 ชั่วโมง ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 63 คน เพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ

18 กันยายน 2566  ที่ศาลาประชาคมวัดบุ่งกระเบา ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นางมาเรียม จันทร์สิงห์.นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการฝึกงานมาตร 35 หลักสูตรการทำเบเกอรี่ 600 ชั่วโมงให้แก่ผู้พิการ จำนวน 63 คน โดยบริษัทปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ สมาคมคนพิการภาคตะวันออก ที่ให้การสนับสนุนโครงการฯพร้อมส่งวิทยากรคนพิการมาถ่ายทอด แบ่งปันความรู้ ความสามารถ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ให้กับผู้พิการในจังหวัดนครนายก ใ

นหลักสูตรการทำเบเกอรี่ ในทุกกระบวนการจากผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในเรื่องดังกล่าว ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ จนทำได้ ทำเป็น และนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิติของตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ซึ่งถือเป็นการให้โอกาสแก่ผู้พิการ ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดผู้บริโภค ในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ใช้เวลายาวนาน จนเกิดความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ ขั้นตอนการผลิตแล้ว

ทางโครงการฯ ยังมอบอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิตเบเกอรี่ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน เพื่อไปต่อยอดผลิตเป็นสินค้า ที่สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ให้กับผู้อบรมได้มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป


นางมาเรียม จันทร์สิงห์ นายกสมาคมคนพิการจังหวัดนครนายก ได้กล่าวว่า โครงการนี้ถือว่ามีความสำคัญต่อการให้โอกาสแก่คนพิการ ได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเบเกอรี่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนพิการอีกทางหนึ่ง ไม่เป็นภาระครอบครัว


นายประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฯ ได้กล่าวแสดงความรู้สึกต่อโครงการ ที่ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่มอบโครงการดีๆเหล่านี้มาถึงคนพิการ ตนมีความรู้สึกในฐานะคนพิการคนหนึ่ง ดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกอบรม เรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับเพื่อผู้ร่วมอบรม และพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

นพพร ชูทรัพย์ / สุนันทา เชิดผล / รายงาน

Related posts