สระแก้ว-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เลขานุการคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

สระแก้ว-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เลขานุการคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด

 

เช้าวันนี้ ณ ห้องประชุมสิรินธร ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุข อ.เมือง จ.สระแก้ว นายวิทยา มากปาน รองผู้ราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในที่ประชุมเพื่อเตรียมสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2562 และจัดทำแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี 2563-2565 โดยมี นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วนำคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธาน อสม.จังหวัด ผู้แทนสถานประกอบการ (แม็คโคร /บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก) องค์กร CCF ได้ร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและวางแนวทางแก้ไข ตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ระยะ 3 ปี

ซึ่งมีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตที่มีคุณภาพและมีระบบการดูแลช่วยเหลอที่เหมาะสม/ ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น /ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตร/ ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ การคุ้มครองสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ และการจัดสวัสดิการสังคมในกลุ่มวัยรุ่น /ยุทธศาสตร์ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดสระแก้ว ตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 เป้าหมายลดอัตราการคลอดในวัยรุ่นหญิง อายุ 15-19 ปี จาก 43 ต่อพัน เหลือ 34 ต่อพัน


*****นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดสระแก้ว ข้อมูลเมื่อ เม.ย.62-ถึงปัจจุบัน พบจำนวน 26 ราย สาเหตุเกิดจากการคุมกำเนิดที่ล้มเหลว ส่วนหนึ่งได้เข้าศึกษาต่อจนจบการศึกษา ทั้งในระบบและนอกระบบ ส่วนลูกให้ตา-ยายเป็นผู้ดูแล ซึ่งสาเหตุคุณแม่วัยใส เป็นสาเหตุที่ทำให้มีแรงงานไร้ฝีมือ เด็กไอคิวต่ำ โดยจังหวัดสระแก้วเป็น 1 ใน 20 จังหวัดที่มีสถานการณ์ดังกล่าว สำหรับการประชุมของคณะอนุกรรมการฯในครั้งนี้ ได้ระดมความคิดเห็นและรายงานผลการดำเนินงาน เช่น โครงการ “แกนนำฉลาดรู้”จัดอบรมครูให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษา /ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม/การให้ความรู้เกี่ยวกับวัยเจริญพันธุ์ต้องเรียนรู้อะไรผลิตสื่อป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น จัดทำคลิปสั้น การสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน/

ฝึกอาชีพให้กับแม่วัยใส การให้ความรู้ของครูแดร์ การจัดมุมให้ความรู้ในสถานประกอบการ การดูแลลูกจ้างอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นต้น โดยคณะอนุกรรมการทุกหน่วยงานจะได้จัดทำแผนเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดสระแก้วเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ลดลงหรือการเฝ้าระวัง และช่วยดูแลเมื่อเกิดกรณีขึ้นให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วเป็นผู้ประสานหลักเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยราชการและภาคี เครือข่าย สำหรับจังหวัดสระแก้วการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอยู่ที่ 43.1 ต่อพัน เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศและเป็นอันดับที่ 6 ของเขตสุขภาพที่ 6 อัตราต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีต่อ 1,000 คน ดังนั้นจังหวัดสระแก้วถึงจะต้องขับเคลื่อนและให้ความรู้กับเด็กวัยรุ่นในกลุ่มนี้ให้มากขึ้นเพื่อลดอันดับลงให้ลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดของกระทรวงสาธารณสุข

 

 

# ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Related posts