ให้เลือดให้ชีวิต ทหารเรือ ทัพภาค 1 ร่วมบริจาคโลหิต วันกองทัพเรือ

ให้เลือดให้ชีวิต ทหารเรือ ทัพภาค 1 ร่วมบริจาคโลหิต วันกองทัพเรือ

 


เมื่อวันที่ 13 พ.ย.62 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้จัดกำลังพล ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ของกองเรือยุทธการ เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ร่วมกับกำลังพลของกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัด

ชลบุรี ซึ่งนับเป็นกิจกรรมหนึ่ง เนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 2562 ด้วย “การให้ที่ยิ่งใหญ่คือ ให้ชีวิต บริจาคโลหิต ชุบชีวิตเพื่อนมนุษย์”
สืบเนื่องจาก เมื่อปี พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117) ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนนายเรือขึ้นเป็นครั้งแรก ในสมัยต่อมาเรียกว่า “โรง เรียนทหารเรือ” โดยมีความมุ่งหมายว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนี้แล้วย่อมจะได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร และในปี พ.ศ. 2449 (ร.ศ. 125) พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนนายเรือ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนายเรือ ร.ศ. 125” ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายพระราชหัตถ เลขา ไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือ ดังนี้


“วันที่ 20 พฤษจิกายน ร.ศ. 125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร. ได้มาเปิดโรงเรียนนี้ มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว จะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้า” และโดยพระราชหัตถเลขานี้เอง จึงได้กำหนดให้ วันที่ 20 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่รากฐานการทหารเรือได้หยั่งลงแล้ว ทางการทหารเรือจึงถือว่าเป็นวัน “กองทัพเรือ” สืบมาจนถึงทุกวันนี้ และเมื่อวันนี้ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง กองทัพเรือ จึงได้มอบหมายและสั่งการให้หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้มาอย่างต่อเนื่องทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลัง วันกองทัพเรือ 20 พฤศจิกายน เป็นประจำทุกปี


ภาพ/ข่าว จาก ปจว./ปชส.กพร.บก.ทรภ.1
นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

Related posts