ลำพูน​-แขวงทางหลวงลำพูนร่วมรณรงค์ไม่จุดไฟ เผาหญ้า

ลำพูน​-แขวงทางหลวงลำพูนร่วมรณรงค์ไม่จุดไฟ เผาหญ้า

 

 

นายวรศักดิ์ วงษ์รอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำพูน กล่าวว่า ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของกรมทางหลวง แขวงทางหลวงลำพูน กรมทางหลวง ได้จัดมาตรการป้องกันโดยการรณรงค์ไม่จุดไฟเผาหญ้าข้างทางหลวง และดับไฟอย่างทันท่วงที หากมีการเกิดการเผาไหม้เกิดขึ้น ที่จะส่งผลกระทบทำให้มีกลุ่มควันปกคลุมเส้นทาง ก่อให้เกิดทัศนะวิสัยไม่ดีต่อการขับขี่ยานพาหนะ ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจรอุบัติเหตุและยังเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อนด้วย

สำหรับแขวงทางหลวงลำพูนเป็นหน่วยงานของกรมทางหลวงที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม่) มีหน้าที่หลักในการวางแผนและดำเนินงานบำรุงปกติ บำรุงพิเศษ บำรุงตามกำหนดเวลา งานบูรณะและงานรักษาสภาพทาง เพื่อให้มีสภาพการใช้งานปกติ สะดวก ปลอดภัย แขวงทางหลวงลำพูนมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบทางหลวงแผ่นดิน ในท้องที่ จังหวัดลำพูน ได้แก่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอแม่ทา อำเภอลี้ อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง และมีภาระงานดังต่อไปนี้ 1) วางแผนเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวงและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก 2) สำรวจ ตรวจสอบและจัดทำแผนและข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งวัสดุงานทางและสภาพสายทางเบื้องต้น 3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวงและงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก

4) บำรุงรักษาเพื่อป้องกันเสีย ปรับแต่ง ซ่อมเบาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานก่อสร้างและงานบำรุงรักษาทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ 5) ดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีโครงการก่อสร้าง บูรณะและบำรุงรักษาทางหลวง 6) ตรวจตรา ดูแล และบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 7) ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางาหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย 8) ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ 9) สนับสนุนและปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานอื่น และ 10) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ทั้งนี้ แขวงทางหลวงลำพูน ขอความร่วมมือจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณสองข้างทางและผู้ใช้เส้นทางให้กำจัดวัชพืชริมทางหลวงทุกสายทางอย่างสม่ำเสมอช่วงหน้าแล้ง โดยห้ามใช้วิธีจุดไฟเผาอย่างเด็ดขาด หากพบเห็นไฟไหม้หญ้าข้างทางหลวงในพื้นที่จังหวัดลำพูน โปรดแจ้งแขวงทางหลวงลำพูน โทร 053-511051 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586

________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts