ประจวบคีรีขันธ์ องคมนตรีติดตามการ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประจวบคีรีขันธ์ องคมนตรีติดตามการ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ( อบต.) ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วย พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจำนวนมากให้การต้อนรับ โดยองคมนตรี ได้ติดตามโครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทับสะแก และความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( กปร.) กล่าว่า หลังจากนายอำนาจ ปานทิพย์ และประชาชนชาว ต.ห้วยยางได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ต่อมาสำนักงาน กปร.ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน ได้ข้อสรุปประมวลความเห็นจัดทำเป็นรายงานทูลเกล้าฯ ถวาย ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเพื่อทรงรับโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มอบหมายให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้าง

ด้าน นายยงยุทธ จุลานนท์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จากการสำรวจพบว่าลำน้ำห้วยยางมีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยทั้งปีกว่า 1.74 ล้านลูกบาศก์เมตร ( ลบ.ม.) หากขุดลอกแก้มลิงในพื้นที่ 4.5 ไร่จะได้ความจุน้ำประมาณ 28,000 ลบ.ม.และมีการสร้างระบบท่อส่งน้ำยาวประมาณ 7 กิโลเมตร (กม.) ผันน้ำไปเติมในสระเก็บน้ำบ้านหนองพลับ 1 และ บ้านหนองพลับ 2 จะช่วยเหลือประชาชนได้ 499 ครัวเรือนพื้นที่ 5 หมู่บ้าน

 

สำหรับความก้าวหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ความจุ 0.85 ล้าน ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย ความจุ 0.26 ล้าน ลบ.ม.และอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว ความจุ 0.21 ล้าน ลบ .ม. ขณะที่การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางเพิ่ม 2 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่งคืออ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ต.ทองมงคล ความจุ 13.29 ล้าน ลบ.ม.มีความก้าวหน้างานก่อสร้างร้อยละ 11.15 คาดว่าจะสร้างเสร็จในปี 2567 ส่วนการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอยตอนล่าง ต.ร่อนทอง ความจุ 17.46 ล้าน ลบ.ม.อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแก้ไขแบบคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2565

 

นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า สำหรับการขุดลอกขยายคลองบางสะพานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปัจจุบันได้ขุดลอกระยะทาง17 กม.พร้อมการสร้างพนังป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง และมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองระบายน้ำอีก 3 สายคือคลองแม่รำพึง คลองปัตตามัง และคลองเขาม้าร้อง จากนั้นกรมชลประทานมีแผนการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 9 แห่ง ส่วนการขุดสร้างคลองผันน้ำสายใหม่ 3 สาย ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 สายคือคลองผันน้ำคลองบางสะพาน และจะมีการขุดสร้างอีก 2 สายคือคลองผันน้ำคลองแม่รำพึง-อ่าวบ่อทองหลาง และคลองผันน้ำคลองเขาม้าร้อง-อ่าวบางสะพาน โดยโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 9 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2568 วงเงิน 6,100 ล้านบาท ปัจจุบันมีความก้าวหน้าในภาพรวมร้อยละ 7

นายนิพล ทองเก่า หัวหน้าศูนย์ข่าวสยามโฟกัสไทม์/4เหล่าทัพ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0909944781

Related posts