จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ทัพเรือ หมวดเรือชายแดน ร่วมใจบริจาคโลหิตให้ชีวิต จังหวัดตราด

จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ทัพเรือ หมวดเรือชายแดน ร่วมใจบริจาคโลหิตให้ชีวิต จังหวัดตราด

 


กองทัพเรือ โดยหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ ถวายแด่ พระ บาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภ์ สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ร่วมกับพี่น้องประชาชน ชาวอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด


สำหรับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 ได้ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ไปปฏิบัติงานครอบ คลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด โดยขึ้นการบังคับบัญชาทางยุทธการกับ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด มีที่ตั้งอยู่ ณ ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด มีหน้าที่รับผิดชอบภารกิจ ป้องกันการรุกล้ำน่านน้ำและการแทรกซึมจากฝ่ายตรงข้ามในทะเล อาณาเขตในพื้นที่รับผิดชอบ คุ้มครองเรือประมง ป้องกันและปราบปรามการ


กระทำผิดทางทะเล คุ้มครองป้องกันและสนับสนุนกำลังทางบก สกัดกั้นและผลักดันผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายทางทะเล และปฏิบัติการทางจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชน รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนทางทะเลจังหวัดจันท บุรีและจังหวัดตราด


ภารกิจของหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่1 ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี สืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์อันดีทีมีกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ การให้ การสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมถึงการร่วมกิจกรรมต่างๆ กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยดีเสมอมาเป็น “กองทัพเรือที่ประชา ชนเชื่อมั่น และภาคภูมิใจ”


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts