กองทัพเรือมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการลูกจ้าง ประจำปี2562

กองทัพเรือมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการลูกจ้าง ประจำปี2562

 


วันนี้ 19 พ.ย.62 พลเรือโท วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปี 2562 ณ สโมสรสัญบัตรฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงในพื้นที่สัตหีบ ผู้บังคับบัญชา ร่วมมอบทุนการศึกษา


ตามคำสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ)ที่ 803/2562 ลง 28 ต.ค.62 เรื่อง พิธีมอบทุนการศึกษาแก่ บุตรข้าราชการและลูกจ้าง กองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยกำหนดพื้นที่/ประกอบพิธีมอบทุนการศึกษา ออกเป็น5 พื้นที่/ประกอบด้วย/พื้นที่กรุงเทพ พื้นที่สัตหีบ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3 และพื้นที่กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน

โดยการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการ และลูกจ้างกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ กองทัพเรือได้มอบให้ฐานทัพเรือสัตหีบรับผิดชอบในการดำเนินการ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้าง ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก จากคณะกรรมการกองทัพเรือ ที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 563 ทุน จำแนกเรีนทุน ระดับต่าง ๆ 5ระดับ ได้แก่

ระดับอุดมศึกษา จำนวน 31ทุนๆละ5500บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน177 ทุนๆละ 3500 บาท ระดับประถมศึกษา จำนวน253 ทุน ๆละ 3000 บาท ระดับอนุบาลศึกษา จำนวน94 ทุนๆละ 3000 บาท ทุนสำหรับบุตรข้าราชการ ที่เป็นผู้พิการและกำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุบาลศึกษาถึงอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน 8ทุน ๆ ละ 5000 บาท


พลเรือโท วราห์ แทนขำ กล่าวว่า ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบทุนในวันนี้ มีความอดทน อดออม ประหยัด รู้จักหน้าที่ของตน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา และขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts