ศอ.บต.ปรับ นักประชาสัมพันธ์ เป็น นักประสานงานเครือข่ายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก

ศอ.บต.ปรับ นักประชาสัมพันธ์ เป็น นักประสานงานเครือข่ายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก

 


วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผอ.กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่ายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก จำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วม


นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กของ ศอ.บต. รวมถึงอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของนักประสานงานเครือข่ายฯและการประสานงานในระดับพื้นที่กับเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ โดยเป็นการทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่นักประสานงานเครือข่ายฯได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ในแต่ละพื้นที่ มีกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามแผนงานปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ที่ ศอ.บต. ได้วางไว้ ทั้งนี้จะมีการปรับบทบาทหน้าที่ของนักประชาสัมพันธ์ให้เป็นนักประสานงานเครือข่ายพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กด้วย

ซึ่งจะสามารถเข้าถึงพื้นที่มากยิ่งขึ้น มีหน้าที่ในการดำเนินการทั้งการจัดทำเวทีประชาคม การจัดทำแผนชุมชนการประชาคม การประชุมร่วมภาคีการพัฒนาเพื่อมาหนุนเสริมแผนชุมชน การขับเคลื่อนโครงการแผนชุมชน การติดตามประเมินผลโครงการ และการจัดทำเวทีนำเสนอบทเรียน (Best Practice) เป็นต้น การทำงานในระดับพื้นที่มีความจำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนักประสานงานเครือข่ายฯที่ปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละพื้นที่ถือเป็นองคาพยพทั้งของ ศอ.บต. และหน่วยงานราชการ การวางกรอบการปฏิบัติงานครั้งนี้ จึงเป็นการทำงานด้านการประชาสัมพันธ์และการทำงานที่เข้าถึงชุมชนในทุกมิติต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts