โครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อย

โครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อย

 


วันนี้ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางจิตรา หมีทอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด โดย จัดให้มีการอบรมในโครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อย ประจำแหล่งเที่ยวบึงบอระเพ็ด ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 การอบรมเบื้องต้น จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม พันธุ์พืช พันธุ์นก และพรรณไม้น้ำของบึงบอระเพ็ด

โดยวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 จังหวัดนครสวรรค์, เรื่องการให้บริการ การต้อนรับและการเป็นมัคคุเทศก์น้อยที่ดี ข้อมูลการท่องเที่ยวนครสวรรค์ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และพิพิธภัณฑ์สานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี


โครงการสร้างมัคคุเทศก์น้อยประจำแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด ประจำปี 2563 เป็นกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาบึงบอระเพ็ด เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ก็ยังมีเทศกาลเย็นดูดาวเช้าดูนกที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีด้วย วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อย เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาที่เข้าอบรมมีทักษะ ความรู้ที่ถูกต้อง สามารถต้อนรับให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ในบึงบอระเพ็ดให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กณต ทาทิพย์ รายงาน
นครสวรรค์

Related posts