“พม.” จับมือ “ม.นเรศวร” ร่วมสร้างทักษะ พัฒนาอาชีพ ให้กลุ่มเปราะบางในสังคม พร้อมต่อยอดไปจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“พม.” จับมือ “ม.นเรศวร” ร่วมสร้างทักษะ พัฒนาอาชีพ ให้กลุ่มเปราะบางในสังคม พร้อมต่อยอดไปจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

วันนี้ (23 พ.ย. 62) เวลา 10.15 น. ที่ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) โดยมี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

นายธนสุนทร สว่างสาลี รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และนางสาวมารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจอาหารไทยและนานาชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตคนพิการ การพัฒนาอาชีพและศักยภาพสตรี อีกทั้งเพื่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว

นายจุติ กล่าวว่า เป็นการบูรณาการของหน่วยงานภาควิชาการ ท้องถิ่น ราชการ และประชาสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม โครงการนี้จะเป็นการสร้างอาชีพ สร้างทักษะ สร้างโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาส เป็นการเน้นจุดแข็งของประเทศ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมถึงพัฒนาทุนมนุษย์ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ร่วมมือกันทำโครงการนี้ ซึ่งเป็นโครงการนำร่อง ทาง กระทรวง พม.จะนำไปต่อยอดและขยายไปในทั่วทุกภูมิภาค

นายจุติ กล่าวอีกว่า เป้าหมายในการทำโครงการ คือต้องการสร้างทักษะ สร้างอาชีพ ให้กับกลุ่มเปราะบางในสังคมทั่วประเทศที่มีมากถึง 500,000 ครัวเรือน ทำให้ปัญหาสังคมมีมากมาย เช่น สถิติการหย่าร้าง คุณพ่อและคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น ดังนั้นทางกระทรวง พม.ต้องแก้ไขปัญหาของสังคม พร้อมกับการสร้างอาชีพ เพื่อเศรษฐกิจและประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชน โดยจะมีกระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะช่วยกันสร้างโมเดลนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้นไป

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts