อุบลราชธานี​- ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาเสนอเร่งรัดให้รัฐบาล จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั่วประเทศ สำหรับ อปท.ที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น

อุบลราชธานี​- ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภาเสนอเร่งรัดให้รัฐบาล จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั่วประเทศ สำหรับ อปท.ที่ยังไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น

 

23 พ.ย.62 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา และคณะ ศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ด้าน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ศึกษาดูงานของคณะฯในครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และการบริหารงานทุก ๆด้าน ซึ่งพบว่าอบจ.อุบลราชธานีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีรองปลัดปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าผู้บริหารแทน​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จึงเป็นปัญหาในเรื่องการผลักดันโครงการต่าง ๆ หรือการเบิกจ่ายเรื่องงบประมาณก็ไม่ประสบผลสำเร็จ และปัญหาดังกล่าวจะได้นำเสนอรัฐบาลเร่งรัดให้มีการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศ สำหรับท้องถิ่นที่มีปลัดองค์กรปกครองแต่ละแห่งปฏิบัติหน้าแทนนายก ส่วนผลการดำเนินการโครงการ คืนความสุขให้คนอุบล กำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2562


ปีงบประมาณ 2558 ปริมาณที่กำจัดได้ 6.16 ตัน ปี 2559 กำจัดขยะได้ 5.40 ตันปีงบประมาณ 2560 กำจัดขยะได้ 8.00 ตัน ปีงบประมาณ 2561 กำจัดขยะได้ 12.81 ตัน และ ปีงบประมาณ 2562 กำจัดขยะได้ 19.39 ตัน สามารถดำเนินการเรียบร้อยและไม่มีปัญหา นอกจากนี้ต้องขอชื่นชมการบริหารสถานศึกษาจำนวน 12 แห่ง ที่ อบจ.อุบลราชธานี รับผิดชอบ และมีนักเรียนประมาณ 8,000 คน สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวหน้าและเป็นกำลังที่สำคัญในการประเทศชาติ​

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts