ปทุมธานี-จัดงาน”มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดงาน”มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=m8TCbnXNxP0[/embedyt]

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รอง เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค ๑ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (๒๕ พฤศจิกายน) สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๙ จังหวัด และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๑ ณ ห้องประชุมไพเนอร์รี เดอะไพน์ รีสอร์ท อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังความสามัคคี ถวายความจงรักภักดี สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (๒๕ พฤศจิกายน)


วันสถาปนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (๒๕ พฤศจิกายน) เป็นจุดเริ่มต้นโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระนามในขณะนั้น ได้เสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระองค์ได้ทรงพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานกับ เลขาธิการ ป.ป.ส. ซึ่งต่อมา สำนักงาน ป.ป.ส. ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแกนนำภาคประชาชน เห็นควรนำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาเป็น “ทุนตั้งต้น” และสำนักงาน ป.ป.ส. นำงบประมาณมาสมทบ เรียกว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับกองทุนว่า “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” การดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจริงจังจวบถึงปี ๒๕๖๒ ครบ ๑๕ ปี มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินไทยและรับพระราชทานเงินขวัญถุง ทั้งประเทศ รวม ๒๓,๓๙๙ หมู่บ้าน จากทั้งหมด ๘๒,๑๒๗ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๙ โดยในพื้นที่ ๙ จังหวัด ที่สำนักงาน ปปส.ภาค ๑ รับผิดชอบ มีจำนวน ๒,๓๕๒ หมู่บ้าน จากทั้งหมด ๗,๓๘๕ หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๔ และมีเป้าหมายที่จะคัดเลือกเตรียมความพร้อม พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครบทั้งหมด


กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติ ทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพัฒนาไปสู่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคมหลักปรัชญาและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีองค์ประกอบ ๓ ส่วนสำคัญ คือ ๑) ทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระราชทรัพย์ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงถือเป็นเงินศักดิ์สิทธิ์สำหรับเก็บไว้เป็นเงินขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน ๒) ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังศรัทธา สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป็นการแสดงออกถึงทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม และ ๓) ทุนปัญญา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าว คิดค้นวิธีการระดมทุนทรัพย์เพื่อขยายกองทุนให้งอกเงยขึ้น ด้วยภูมิปัญญาของตนเองจนสามารถนำไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างเพียงพอ กิจกรรมในงานที่สำคัญได้แก่ การแสดงพลังความสามัคคี ถวายความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (๒๕ พฤศจิกายน) สืบสานพระราชปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของเครือข่ายและหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๑,๓๐๐ คน ร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน การเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดบูธนำเสนอผลการดำเนินงานเด่นของเครือข่ายกองทุนแม่ระดับภาค ระดับจังหวัด การแสดงความสามารถของเด็กเยาวชนและพี่น้องประชาชนกองทุนแม่ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากผลผลิตการสนับสนุนของโครงการกองทุนแม่ฯ และโครงการสำคัญต่างๆ ของหน่วยงาน

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

 

Related posts