นครสวรรค์​- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN

นครสวรรค์​- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน GREEN & CLEAN

 


วันนี้ (25 พฤศจิกายน 2562) ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมและมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 3 กรมอนามัยได้กำหนดยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชนเพื่อสุขภาพ ซึ่งมุ่งเน้นให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ หรือ Sustainable Development Goals ในปี 2573

และมีประเด็นขับเคลื่อน ได้แก่ 1) ยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมสถานบริการสาธารณสุขที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN&CLEAN Hospital) 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation) และ 3) สนับสนุนจังหวัดให้มีระบบการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ประเด็นดังกล่าวล้วนส่งผลถึงสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยทั้งสิ้น


“ทั้งนี้ กรมอนามัย ได้ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้ร่วมกันจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี อาทิ การยกระดับคุณภาพ GREEN&CLEAN จากโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขขยายสู่ท้องถิ่นและชุมชน ส่งผลให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ส่งเสริมให้มีห้องส้วมที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย สนับสนุนคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดให้ปกป้องสุขภาพประชาชนด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และสนับสนุนท้องถิ่นยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Thailand) ตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว


ทางด้าน แพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่มีข้อจำกัดในการดำรงชีวิต หากอาศัยในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม จะช่วยลดอัตราการพลัดตกหกล้มและจำนวนผู้ป่วย ติดบ้านติดเตียงได้ ส่วนการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและมีโรคประจำตัว ต้องคำนึงถึงการจัดการขยะติดเชื้อในครัวเรือน ไม่ให้ปนเปื้อนหรือแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager: CM)

จึงมีบทบาทสำคัญกับเรื่องนี้ ซึ่งพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 มีต้นแบบการดำเนินงานดังกล่าวทุกจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนงานอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ซึ่งเขตสุขภาพที่ 3 เริ่มขยายผลตามมาตรการ “10 Packages สถานประกอบการปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข” โดยเริ่มดำเนินการในสถานบริการสาธารณสุข ขยายสู่สถานประกอบการเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่น ส่วนการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเครือข่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมปีนี้ แบ่งเป็น 7 ประเภท และมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 188 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สถานบริการสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และผู้แทนชุมชนต้นแบบ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 3

*กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ
นครสวรรค์

Related posts