ฉะเชิงเทรา​-อบต.เกาะขนุนจัดโครงการฝึกอบรมและดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

ฉะเชิงเทรา​-อบต.เกาะขนุนจัดโครงการฝึกอบรมและดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เพื่อพัฒนาความรู้การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการคัดแยกขยะมูลฝอยและปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเกาะขนุนให้ยั่งยืน

 


วันนี้ (27 พ.ย.62) ที่วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมและดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบประมาณ 2563 และส่งมอบที่คัดแยกขยะรีไซเคิลที่รวบรวมขยะอันตรายชุมชน พร้อมด้วยนางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) อบต.เกาะขนุน รวมจำนวน 175 คน พร้อมนำไปศึกษาดูงาน ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายนนี้ ณ เทศบาลเมืองไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 / องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลัก 3RS อย่างมีส่วนรวมจากต้นทาง ประจำปี 2561 และ อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติ สิรินธร ค่ายพระราม 6 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในหัวข้อเรื่อง การเรียนรู้ด้านพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมและพลังงานชุมชน


สำหรับโครงการฝึกอบรมและดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการคัดแยกขยะมูลฝอย และการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในตำบลเกาะขนุนให้ยั่งยืน กระตุ้นให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ผ่านการดูงาน ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน และสามารถจะนำความรู้ที่ได้รับมาสู่ความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอด และนำวิธีการที่เหมาะสม มาปรับใช้ในพื้นที่ตำบลเกาะขนุนในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างยั่งยืน

********************

Related posts