กระบี่-สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง

กระบี่-สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง สนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง

 

 

09.30 น. วันนี้ (4 ธ.ค.62) นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมปกาสัย อาคารหอวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดกระบี่ เลขที่ ๕ โดยมี นายจรัญ อินทสระ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ ในนามของผู้แทน กรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมลงนาม สักขีพยาน เข้าร่วมจำนวนมาก

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เป็นไปเพื่อ สนองพระราชปณิธานใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวงได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย โดยทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้น เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2518 เพื่อทำการฝึกอาชีพเสริมให้กับราษฎร สืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาของคนไทยให้คงอยู่สืบไป

รัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาขยายผลจัดทำเป็นโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาดำเนินการสนองพระราชปณิธานดังกล่าว และเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ ร่วมมือ (MOU) กับ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม


ราชินูปถัมภ์ และจัดทำโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทยดำรงไว้ในแผ่นดิน” และเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ เครือข่าย องค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ ด้วยการทำ MOU พร้อมขอความร่วมมือ รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยให้มากขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีการประกาศยกย่องหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สมาคมองค์กร สมาชิกฯ ต้นแบบ ที่รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย และผ้าพื้นเมือง จนเกิดผลเป็นรูปธรรม


การจัดทำบันทึก MOU ระหว่าง จังหวัดกระบี่ กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดกระบี่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกระบี่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกระบี่ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่ และ เครือข่าย OTOP จังหวัดกระบี่

 

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts