อุบลราชธานี จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย

อุบลราชธานี จัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย

 


9 ธ.ค.62 ที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมและทุกภาคส่วน ตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอรัปชั่น ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเครือข่าย หน่วยงานและทุกภาคส่วน ร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต ลดปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ประเทศ สร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกันการทุจริตที่ยั่งยืน กิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย องค์การบริหารส่วนตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ การแสดงมินิคอนเสิร์ตต้านโกง รับชมการถ่ายทอดสด และร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตพร้อมส่วนกลาง โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาและสื่อมวลชน ร่วมงานประมาณ 500 คน

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts